Board of Councillors

Kentaro Ueno

Yohtaro Nogami

Sumio Matsumura

Hiroshi Izumi

Takako Tanomogi

Ryoji Okamoto

Tokiko Yamamoto

Kiyomi Shinno